Reisevillkår

Visit Dovre AS sine vilkår er basert på «Lov om pakkereiser og reisegaranti» av 15. juni 2018 nr. 32 og «Alminnelige vilkår for Pakkereiser» av 01.07.2018 (utarbeidet av Virke Reise Utland og Forbrukertilsynet).

Det tas forbehold om eventuelle endringer i nevnte lov/vilkår.

Bestilling av en reise gjør du enklest på våre nettsider eller via e-post og telefon til vårt kontor.
Ved bestilling mottar du en bekreftelse og en faktura med 1 innbetaling:

  1. Depositum, 10% av totalbeløp, med forfall i løpet av 14 dager
  2. Sluttbeløp som betales senest 30 dager før avreise
Se forfallsdato på faktura.

 

Bestillingen er bindende når depositumet er betalt. Å unnlate å betale depositum regnes ikke som avbestilling. Avbestilling må skje skriftlig eller muntlig til oss. Når bestilling skjer mindre enn 30 dager før avreise, er bestillingen bindende fra og med bestillingstidspunktet og hele beløpet faktureres med omgående forfall.

Den reisende må alltid kontrollere at mottatte faktura og reisebevis er i samsvar med bestillingen. Oppdages feil må Visit Dovre AS kontaktes umiddelbart.

Ved vesentlig endring i bestilling, kan Visit Dovre AS beregne seg et endringsgebyr på inntil kr 500,- pr. booking, for påløpt arbeidstid.

Avbestilling må skje straks det foreligger en grunn for ikke å gjennomføre reisen. Avbestilling vil medføre et gebyr, avhengig av avbestillingstidspunktet, som regnes fra den dato Visit Dovre AS mottar beskjeden.

Avbestillingsdato må være i kontorets åpningstider, mandag til fredag kl. 08 – 16. Mail som sendes eks lørdag /søndag/helligdag regnes med dato til nærmest påfølgende mandag/ virkedag.

For avbestilling av reise gjelder følgende regler:

  1. Ved avbestilling i inntil 30 dager før avreise, beholder Visit Dovre AS det innbetalte depositum.
  2. Ved avbestilling senere enn 30 dager før avreise, for øvrige turer, eller dersom den reisende ikke møter til starten av turen, belastes kunden hele beløpet (100%).

Vi anbefaler alle å ha reiseforsikring/avbestillingsforsikring da det kan oppstå sykdom som hindrer at du kan gjennomføre turen. Sjekk med ditt forsikringsselskap om du allerede har gyldig avbestillingsforsikring.

Den reisende har selv ansvar for å kontrollere at mottatte faktura/reisedokumenter stemmer overens med navn og bestilling. Den reisende må overholde betalingsfristene. Den reisende forplikter seg til å rette seg etter regler gitt av offentlige myndigheter og våre representanter og må ikke opptre til sjenanse for andre. Ved utilbørlig oppførsel, kan den reisende bli avvist fra reisen og må selv bære kostnadene med hjemreise.

Den reisende må selv ta de nødvendige forholdsregler før og under reisen, herunder sørge for å ha dekkende reiseforsikring, tilstrekkelig midler til reise og opphold, etc.
Vi anbefaler at det tegnes egen reiseforsikring som dekker sykdom, hjemsendelse (ved sykdom/skade), tyveri, ulykke, bagasjetap m.m. All reise uten riktig forsikring skjer på eget ansvar. Betingelsene er varierende for de ulike forsikringsselskapene – sjekk betingelsene hos ditt forsikringsselskap.

Reisende er selv ansvarlig for at helsetilstanden er slik at ikke vedkommende selv eller medreisende utsettes for fare. Personer med bestemte sykdommer, allergier eller annet vi bør vite, bes opplyse dette så snart som mulig.

Om den reisende har noen matallergier, som cøliaki, laktoseintoleranse etc. vil vi formidle dette til restauranter og hoteller som benyttes på reisen, og det er derfor viktig at vi får gitt beskjed i god tid.

Men… maten er en del av opplevelsen. Vær oppmerksom på at enkelte destinasjoner ligger langt fra butikker og leverandører, og har problemer med å få tak i spesielle ingredienser. Derfor er de ikke i stand til å tilpasse alle slags spesielle dietter.

Prisene inkluderer de ytelser som nevnt under hver enkelt tur – spesifisert i fakturaen. Det tas forbehold om uforutsette prisendringer vedrørende transportomkostninger og endringer i offentlige skatter/avgifter. Prisendringer kan ikke skje senere enn 30 dager før avreise.
Det tas også forbehold om mindre justeringer i dag til dag programmet.

For turer med guide kan det fortløpende foretas endringer i programmet som skyldes forsinkelser, værforhold, sykdom eller andre uforutsette hendelser på reisen.

Dersom det inntreffer forhold som Visit Dovre AS ikke er herre over (Force Majeure), for eksempel naturkatastrofer, konflikter eller forhold på reisemålet/reiseruten som gjør det for risikabelt å gjennomføre turen, kan turen bli avlyst på kort varsel uten refusjon til den reisende.

Generelt er Visit Dovre AS ikke ansvarlig for skader, tap eller ulykker av noe slag på person eller varer (herunder økonomisk tap og følgeskader) som oppstår i forbindelse med, i forbindelse med eller som følge av kundens bestilling, reise eller bli organisert gjennom Visit Dovre AS, med mindre dette skyldes intensjon eller grov uaktsomhet fra Visit Dovre AS.

Om du mener at det foreligger en feil/ mangel ved reisen må du ta dette opp med turleder/ vårt kontor umiddelbart:

Visit Dovre AS, +47 45 45 66 33 

Om feilen/mangelen ikke blir rettet og du ønsker å reklamere på reisen når du kommer hjem, må det senest en måned etter at turen er avsluttet sendes en skriftlig, begrunnet klage til Visit Dovre AS.

Spørsmål? Kontakt oss